• ترجمان دانش عبارت است از فرآیند تولید، تبادل و به کارگیری صحیح دانش از نظر اخلاقی  که با ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و مصرف کنندگان پژوهش‌ها، به ارائه محصولات، خدمات موثرتر و تقویت نظام های پژوهشی منجر می‌شود. در واقع ترجمان دانش، انتقال نتایج پژوهش ها به محل استفاده واقعی آن ها است. ترجمان و تبادل دانش و تسريع روند در اختيار قراردادن دانش توليد شده به مخاطبين (از جمله عموم مردم، گيرندگان و ارائه دهندگان خدمات مراقبتي و تصميم گيرندگان بخش سلامت) از مهمترين راهبردهاي حوزه پژوهش دانشگـاه عـلـوم پزشـکي اردبیل و در راستاي ارائه بهينه و مؤثر خدمات مراقبتي و درماني و ارتقاء نظام سلامت است                                                                      
  • زمان ثبت نام : 99/02/25   الی 99/02/30  9 صبح 
  • زمان اجرا  : 99/02/31   
  • از ساعت 10 الی 12
  • مدرس:  خانم دکتر سهیلا مولائی