*مقالات مروری دسته مهمی از مقاالت علوم پزشکی هستند که به دلیل اهمیت و جامعیت، از خوانندگان بسیار و اعتبار و جایگاهی خاص برخوردارند. هدف از نگارش این نوع مقاالت، پاسخ به یك سؤال یا حل یك مشکل میباشد؛ به این مفهوم که مطرح شدن یك سؤال در ذهن محققین و یا بروز یك مشکل در تصمیمگیریهای بالینی، منجر به مرور مقاالت مرتبط و ترکیب نتایج آنها میگردد که حاصل آن، پاسخگویی به سؤال مطرح شده یا یافتن راه حلی برای مشکل مربوطه می باشد.

* اهداف آموزشی کارگاه : افراد شرکت کننده اصول و مراحل انجام مرور سیستماتیك و متاآنالیز را آموزش ببینند و در نهایت بتوانند مقاالت مروری را با تسلط و مهارت خاص ارائه دهند .

مدرس: آقای دکتر عباس عباسی ( دکترای تخصصی اپیدمیولوژی)

تاریخ برگزاری: روز سه شنبه 99/04/24 از ساعت 10 الی 12