مالکیت فکری به عنوان یکی از زیرساخت های مهم توسعه فناوری بیش از یک قرن است که در دنیا مورد توجه قرار گرفته است.عدم توجه به قوانین مالکیت فکری در بازارهای داخلی و بین المللی میتواند خسارات زیادی را از جمله افشا شدن فناوری در بازار هدف، در پی داشته باشد. از این رو آگاهی مخترعین ایرانی با موضوع ثبت اختراع برای حمایت و بهره مندی از مزایای مادی ایده های فناورانه ایشان امری لازم و ضروری است. امروزه حمایت از مالکیت فکری در خلق نوآوریهای جدید و حمایت و تشویق از این نوع حقوق در خصوص ابداعات دارویی و فناوری های زیستی بارزتر است.طی این دوره تلاش بر آن است حیطه شمول و نحوه ثبت اختراعات و قوانین و مقررات موضوع توضیح داده شود و مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات و انواع اداعا نامه های حوزه سلامت به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری های نوآورانه آشنا شوند.
زمان ثبتنام : 9 صبح روز سه شنبه 99/03/06 
زمان اجرا : 10 صبح الی 12 ظهر  روز دوشنبه 99/03/12 
مدرس: خانم مهندس میترا امین لو  ( مسئول اداره فناوري انستیتو پاستور ایران)
گروه هدف : مختص اعضای محترم هیات علمی