ژورنال کلاب یکی از روش های کلاسیک آموزش پزشکی با سابقه ای بیش از ۱۰۰ سال است. در حال حاضر به دلیل قابلیت انعطاف و تطابق این روش با بسیاری از اهداف آموزشی و پژوهشی ، می توان از آن در زمینه های مختلفی مانند آموزش ارزیابی انتقادی، پزشکی مبتنی بر شواهد، طراحی تحقیق، آمار برای دستیاران و دانشجویان رشته های پزشکی و نیز مفاهیم آموزشی استفاده نمود. عوامل مهم موفقیت ژورنال کلاب عبارتند از: منظم بودن جلسات، داشتن هدف مشخص، حضور مستمر و موثر شرکت کنندگان و انتخاب روش مناسب جهت برگزاری جلسات.

  • زمان ثبت نام :  99/02/22  الی   99/02/27    ساعت 9 صبح 
  • زمان کارگاه :  یکشنبه  99/02/28              ساعت : 10 الی 12
  • مدرس: خانم دکتر سمیه حکمت فر