تاریخ برگزاری:  روز یکشنبه  99/04/22  از ساعت 9 الی 12

مدرس: دکتر حسن عدالت خواه - دکتر افشان شرقی 

جامعه هدف: اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه