تاریخ برگزاری:  روز یکشنبه  99/04/22  از ساعت 9 الی 12

مدرس: دکتر حسن عدالت خواه - دکتر افشان شرقی 

جامعه هدف: اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه

 *مقالات مروری دسته مهمی از مقاالت علوم پزشکی هستند که به دلیل اهمیت و جامعیت، از خوانندگان بسیار و اعتبار و جایگاهی خاص برخوردارند. هدف از نگارش این نوع مقاالت، پاسخ به یك سؤال یا حل یك مشکل میباشد؛ به این مفهوم که مطرح شدن یك سؤال در ذهن محققین و یا بروز یك مشکل در تصمیمگیریهای بالینی، منجر به مرور مقاالت مرتبط و ترکیب نتایج آنها میگردد که حاصل آن، پاسخگویی به سؤال مطرح شده یا یافتن راه حلی برای مشکل مربوطه می باشد.

* اهداف آموزشی کارگاه : افراد شرکت کننده اصول و مراحل انجام مرور سیستماتیك و متاآنالیز را آموزش ببینند و در نهایت بتوانند مقاالت مروری را با تسلط و مهارت خاص ارائه دهند .

مدرس: آقای دکتر عباس عباسی ( دکترای تخصصی اپیدمیولوژی)

تاریخ برگزاری: روز سه شنبه 99/04/24 از ساعت 10 الی 12 

 

آموزش تخصصی دانشجويان و نظارت بر رعايت اصول اخلاقی کار بر روي حيوانات آزمايشگاهی نقش بسيار مهمی را در انجام تحقيقات دارد. بدین منظور جهت توانمند سازی دانشجویان آموزش نحوه صحیح انجام تحقیقات حیوانی نقش مهمی را در شکل گیری نگرش محققان نسبت به این نوع پژوهشها ایفا می نماید. بدین منظورکارگاه مقدماتی کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 31 خرداد ماه 1399 به صورت ویدئو کنفرانس در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار خواهد شد.

محورهای کارگاه:

·         اصول پرورش و نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی

·         آشنایی با  ویژگی‌های گونه‌ها و سویه‌های مختلف حیوانات آزمایشگاهی

·         استانداردهای اماکن نگهداری از حیوانات

·         تغذیه و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

·         مقید کردن، جابه‌جایی، تشخیص جنسیت

·         انواع روشهای تزریق

·         آموزش نحوه انجام صحیح گاواژ